Stadgar

Stadgarna som gäller för Skärvagsvallens sammfällighetsförening finns att läsa i digitalt format här.