Kategorier
Föreningsinfo

Årsstämmokallelse 2014

Ännu ett år har gått….

Välkommen till
Skärvagsvallens samfällighetsförenings årsstämma 2014
Långfredagen den 18 april kl 17.00 på Ljungalid, Ljungdalen

Det blir en speciell årsstämma, vår nästan ständige kassör lämnade sin livsvandring i slutet av januari och Sigurd har ju som alltid varit med… Det är tomt och dessutom tvingar det oss övriga att få till allt det som han alltid gjort.
Alla handlingar ska vara klara tills det är dags men kallelsen i år får ett annat utseende än ”vanligt”.

2013 var inget dramatiskt år, det mesta har rullat på som vanligt. Det pågår några nya detaljplanearbeten som berör vårt område. Det som är mest aktuellt ligger vid vändplanen längst bort på huvudvägen, kallas Hovlinvallen. Du kan hitta mer information kring det på Bergs kommuns hemsida www.berg.se.
Inför 2014 behöver vi också ordna för soptunnorna på ett nytt sätt. Kommunen och de som hämtar våra sopor har önskemål kring det. Likaså behöver vi stärka skyltningen inom området. Dels behövs en tydligare skyltning vid varje väg & stickväg så att uttryckningsfordon ser vilka fastigheter som ligger där och dels behöver vi en ny översiktsskylt över vårt område.
Det finns en del på gång att samtala kring och arbeta med!

Dagordning för årsstämman
1. Val av ordförande, sekreterare och två justeringsmän för stämman
2. Upprop/närvarolista
3. Styrelsens och revisorernas berättelse
4. Ansvarsfrihet för styrelsen
5. Eventuella förslag från styrelse och motioner från medlemmar
6. Styrelsens förslag till budget för 2014 samt debiteringslängd
7. Val av styrelse
8. Val av två revisorer
9. Val av valberedning
10. Information kring vad som är på gång kopplat till vårt område
11. Övriga frågor
12. Meddelande om plats där årsstämmoprotokoll hålls tillgängligt

Välkomna till årsstämman!
Styrelsen
genom
Maggan Carlsson
ordförande