Kategorier
Föreningsinfo

Kallelse årsstämma 2015

Här kan du ladda ner årsberättelse och kallelse till årsstämman.

Välkomna till Årsstämma på Ljungalid i Ljungdalen Långfredagen den 3 april 2015 kl 17.00

Vid årsstämman tar vi upp följande punkter

 1. Val av ordförande för stämman
 2. Val av sekreterare för stämman
 3. Val av två justeringsmän
 4. Styrelsens och revisorernas berättelser
 5. Ansvarsfrihet för styrelsen
 6. Framställningar från styrelsen och eventuella motioner från medlemmar
 7. Ersättningar till styrelse och revisorer
 8. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd
 9. Val av styrelse och styrelseordförande
 10. Val av revisorer
 11. Val av valberedning
 12. Övriga frågor
 13. Meddelande om plats där stämmoprotokoll hålls tillgängligt

Förslag till budget för 2015 och debiteringslängd kommer att finnas tillgängligt i samfällighetens pärm på Turistinformationen i Ljungdalen från och med 2015-03-30, likaså på föreningens hemsida www.skarvagsvallen.se.