Kategorier
Föreningsinfo

Inför årsstämman 2015

Medlemmar i Skärvagsvallens samfällighetsförening,

2014 – ett annorlunda år! Vår kära Sigurd lämnade ett tomrum efter sig, vi som nu sitter i styrelsen har utmanats att lära det han kunde och skötte, och samtidigt hitta möjliga lösningar framåt. Föreningens administration och ekonomi tar sin tid och vi ser inte möjligheten att hitta dem som på sin fritid vill göra detta. Vi har beslutat att, som många andra samfälligheter, ta hjälp av Föreningshuset AB som har lång erfarenhet av att hjälpa just samfällighetsföreningar. I dagarna får ni fakturan på avgiften för 2014 utskickad av Föreningshuset.

När det gäller våra vägar har det under året röjts i vägkanter/diken, tagits bort stora stenar, lagts på gruslager och så småningom hyvlats. Det har kommit en del klagomål på vägen under sommaren. Vi hör och försöker få till det så bra som möjligt. Vi hoppas att hyvlungen ska ha gjort det bättre och att det ska fungera bra i vinter. Plogen har hunnit köra några gånger även om vintern slagit rot riktigt. Fick signaler om att det varit isigt och halt häromsistens. Det hjälper inte att sanda och salt används inte på dessa breddgrader säger de som vet. Ta det lugnt och kör försiktigt! Det är rådet jag fick att skicka vidare… just nu ligger det lite snö och vi får hoppas att det kommer mer snö till jul. Snövägar är ju lättare att köra på än isgator.

Lägger in protokoll mm från 2014 års årsstämma här på hemsidan innan veckan är slut. 2015 års årsstämma blir som vanligt i Ljungalid på långfredagen.

Vill du vara med och engagera dig i samfällighetsarbetet hör av dig. Vi behöver hjälpas åt! Maila info@skarvagsvallen.se

Önskar er alla en riktigt fin jul och ett bra 2015!
Styrelsen genom Maggan

För kommentarer och önskemål, hör av dig till info@skarvagsvallen.se.

Kategorier
Föreningsinfo

Årsberättelse för 2014

Årsberättelse för Skärvagsvallens samfällighetsförening verksamhetsåret 2014

Att vi är en samfällighetsförening beror på lagstiftning. När ett fritidsområde som vårat styckas skapas en samfällighetsförening av lantmäteriet och vad som är samfällighetsföreningens uppgift tydliggörs i ett anläggningsbeslut. Vårt finns på hemsidan www.skarvagsvallen.se. För vår del är den stora uppgiften att ta hand om vägarna på vårt område och då avses de anlagda vägarna inte de traktorvägar som under åren gjorts mer och mer körbara. De som har tomter & stugor inom ett samfällighetsområde ingår i föreningen, det är alltså inte frivilligt att vara med, ägandet gör att man blir med.

Skärvagsvallens samfällighetsförening ha funnits sedan 1978. Under många år hade vi några trogna eldssjälar som skötte alla uppgifter i samfälligheten. De var fantastiska! Nu är vi inne i ett generationsskifte och den gamla typen av eldsjälar finns knappast längre. Vi behöver alla inse att nu måste vi hjälpas åt för att sköta det som åligger oss i samfälligheten. Vi behöver vara fler som vill vara med och dela på sysslorna och ansvaret så att det blir hanterbart och så att vi inte blir så sårbara.

Under året som gått har vi lagt över ekonomi och administration så att det numera sköts av ett företag som heter Föreningshuset, vi har fått tipset av några av våra ”grannsamfälligheter”, det är ett företag specialiserat på just samfällighetsföreningar. Vi håller på att utarbeta rutiner för det som ska skötas och har kommit långt med det. Samarbetet är lätt och smidigt och det mesta går att fixa via mail och telefon.

Det viktiga för dem som engagerar sig i styrelse- & samfällighetarbetet framåt är viljan att långsiktigt tänka ekonomi och väghållning. Våra vägar är från sjuttiotalet och Ljungdalen vill expandera, vi behöver leva med vår tid och ta ansvar för att våra vägar är bra också framåt. Det finns också praktiskt arbete vi behöver hjälpas åt med, till exempel runt de skoterleder som finns inom området. Hålla snyggt och prydligt omkring oss. Vore underbart med arbetslag som tar gemensamt ansvar för olika saker! Är du en av dem som vill vara med i arbetet? Snälla, var så osvensk så att du hör av dig och säger – JAG VILL! Använd mailadressen info@skarvagsvallen.se.

När det gäller vägarna har vi under 2014 dikesröjt, lagt på grus, hyvlat och självklart också vinterröjt.

Sophanteringen är ett sorgligt kapitel. Våra trogna eldsjälar gjorde ett fantastiskt jobb genom att sortera era osorterade sopor så att det bara var hushållssopor i områdets sopbehållare. Övrigt fraktade de ner till Ljungdalen till anvisade platser. Ingen gör sånt längre och det är orimligt att ställa det kravet på någon annan. Visst är vi alla vuxna nog att ta reda på vårt eget skräp?!?
Hushållssopor i sopbehållarna. Fyll en tunna i taget så att vi inte behöver betala för fler än nödvändigt.
Grovsopor/byggavfall på sopstationen i Ljungdalen, för information se hemsida.
Återvinningssopor i återvinningsbehållarna i Ljungdalen.
Kommunen vill ha en annan ordning kring sopbehållarna därför kommer vi att samla allt på ett ställe och bygga ett nytt ”sophus” under 2015. Ett ställe som är vårt gemensamma ansvar att hålla snyggt och tillgängligt.

Vi ser tillbaka på ett år där vi ”börjat nytt” och ser fram emot en fortsättning där vi är många som hjälps åt.
Stockholm 2015-03-17

Maggan Carlsson
ordförande

Kategorier
Föreningsinfo

Kallelse årsstämma 2015

Här kan du ladda ner årsberättelse och kallelse till årsstämman.

Välkomna till Årsstämma på Ljungalid i Ljungdalen Långfredagen den 3 april 2015 kl 17.00

Vid årsstämman tar vi upp följande punkter

 1. Val av ordförande för stämman
 2. Val av sekreterare för stämman
 3. Val av två justeringsmän
 4. Styrelsens och revisorernas berättelser
 5. Ansvarsfrihet för styrelsen
 6. Framställningar från styrelsen och eventuella motioner från medlemmar
 7. Ersättningar till styrelse och revisorer
 8. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd
 9. Val av styrelse och styrelseordförande
 10. Val av revisorer
 11. Val av valberedning
 12. Övriga frågor
 13. Meddelande om plats där stämmoprotokoll hålls tillgängligt

Förslag till budget för 2015 och debiteringslängd kommer att finnas tillgängligt i samfällighetens pärm på Turistinformationen i Ljungdalen från och med 2015-03-30, likaså på föreningens hemsida www.skarvagsvallen.se.